Regulamin Dorywcza.pl

I. Zasady ogólne

1. Serwis internetowy DORYWCZA.PL jest platformą umożliwiającą umieszczanie ogłoszeń dotyczących pracy zarówno firmom, jak i osobom fizycznym.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DORYWCZA.PL. W celu korzystania z serwisu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

3. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.dorywcza.pl.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora serwisu

5. W systemie można rozróżnić dwa typy użytkowników: anonimowych i zalogowanych. Użytkownikiem anonimowym jest każdy odwiedzający stronę bez zalogowania się do systemu.

6. Są trzy typy kont w systemie: pracownik, pracodawca oraz administrator. Większość akcji dostępnych w każdym module zależy od posiadanego typu konta.

II. Definicje

Dorywcza.pl – ogólnopolska platforma prezentacji ogłoszeń dotyczących pracy dorywczej.

Rejestracja - procedura polegająca na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych
za pomocą formularza na stronie serwisu DORYWCZA.PL.

Logowanie – proces umożliwiający użytkownikowi wprowadzić dane uwierzytelniające
i następnie sprawdzić czy istnieje odpowiadającym im użytkownik w systemie i czy podane hasło zgadza się zapisanym w bazie.

Użytkownik zalogowany - osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji
w serwisie DORYWCZA.PL.

Użytkownik anonimowy - każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie DORYWCZA.PL bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

Konto - profil Użytkownika w serwisie DORYWCZA.PL umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych ogłoszeń oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z serwisu.

Ogłoszeniodawca - Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w DORYWCZA.PL dodając ogłoszenie pracy lub pracownika, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.
Ogłoszenie (Oferta) - deklaracja Ogłoszenie świadczenia pracy lub oferty pracy zgodnie z jej opisem w serwisie DORYWCZA.PL. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.

Opis oferty - zawiera informacje o Ofercie możliwe do wprowadzenia w serwisie. Opis oferty zawiera m. in.: stawkę, liczbę pracowników, lokalizację, wymagany poziom doświadczenia.

Opinia - tekstowa ocena Pracodawcy/Pracownika przez innego Użytkownika serwisu.

III. Usługi oferowane przez serwis

1. Oferta może przyjmować wiele statusów, od których zależy możliwość interakcji pracodawców i pracowników. Przy kilku statusach możliwe są różne stany oferty o danym statusie.

2. Użytkownik zainteresowany ogłoszeniem może zapoznać się z informacjami o niej oraz uzyskać dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy.

3. W przypadku Usług odpłatnych, świadczenie Usługi nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty przez podmiot obsługujący płatności dla serwisu DORYWCZA.PL

4. Jeśli Usługa nie będzie świadczona przez serwis DORYWCZA.PL ze względu na okoliczności leżące po stronie serwisu, ważność Usługi zostanie o ten czas przedłużona.

5. Ważność Usługi nie zostanie przedłużona, jeśli Użytkownik lub złożona Oferta zostanie stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

IV. Pakiety

1. Serwis DORYWCZA.PL oferuje użytkownikom następujące pakiety:

- Pakiet 1 dniowy w cenie 2,44zł

- Pakiet 30dniowy w cenie 29zł

- Pakiet roczny w cenie 199zł

2. Administratorzy mogą w dowolnym czasie wprowadzać promocyjne ceny pakietów.
W ramach promocji pakiety mogą być dostępne w cenach niższych niż podane w punkcie 1.

3. W ramach każdego z Pakietów Wykonawca ma możliwość składania nieograniczonej liczby Ofert w serwisie.

4. Każdy Pakiet odpłatny uruchamiany jest po dokonaniu zapłaty za dany Pakiet zgodnie
z obowiązującym Cennikiem.

5. Po wygaśnięciu pakietu, każdy Wykonawca może dokonać zakupu kolejnego, dowolnego Pakietu.V. Płatności

1. Abonamenty pozwalają uzyskać pracodawcy możliwość wystawiania ofert w serwisie przez zdefiniowany czas. W systemie mogą być maksymalnie cztery rodzaje abonamentów, definiowane z panelu administracyjnego.

1. 1 Pracodawca może wybrać jeden z dostępnych w serwisie abonamentów i zgłosić chęć do wykupienia. Zostanie wtedy przeniesiony do zintegrowanego systemu płatności w celu uiszczenia opłaty zdefiniowanej w abonamencie.

1.2 Abonament jest ważny od daty dnia wpływu potwierdzenia ze zintegrowanego systemu płatności (data transakcji), aż do końca ostatniego dnia wynikającego ze zdefiniowanego
w abonamencie okresu obowiązywania. Wykupienie abonamentu jest możliwe tylko, jeśli podane zostały wszystkie wymagane dane konta.

2. Pakiety SMS pozwalają pracownikom kupować pakiety określonej liczby powiadomień przez SMS. Pakiety są definiowane z panelu, nie może ich być więcej niż trzy.

2.1 Pracownik może wybrać jeden z dostępnych w serwisie pakietów SMS i zgłosić chęć do wykupienia. Zostanie wtedy przeniesiony do zintegrowanego systemu płatności w celu uiszczenia opłaty zdefiniowanej w pakiecie. Rodzaje pakietów SMS:

- Pakiet 25 sms-ów przychodzących w cenie 5zł.

- Pakiet 40 sms-ów przychodzących w cenie 8zł.

- Pakiet 70 sms-ów przychodzących w cenie 12zł.

2.2 Liczba sms-ów nie jest równoznaczna z liczbą ofert. Za każdy sms przychodzący z konta użytkownika będzie odbierana jedna wiadomość sms.

2.3 Wiadomości, za które odbierane są sms-y z pakietu:

- wiadomość informująca o ofercie

- wiadomość z potwierdzeniem odpowiedzi na ofertę

- sms z potwierdzeniem akceptacji ofert

- sms w przypadku odwołania oferty przez pracodawcę.

2.4 Pakiet jest ważny od daty dnia wpływu potwierdzenia ze zintegrowanego systemu płatności (data transakcji), aż do wyczerpania limitu SMSów zdefiniowanego w pakiecie.

3. Dla płatności (dotyczących abonamentów lub pakietów SMS), które zostały opłacone, system będzie generowały faktury VAT. Wszystkie wartości, w tym dane kupującego oraz sprzedającego są pobierane z transakcji, do której generowana jest faktura. W momencie pierwszego generowania faktury zapisywane są data faktury, wersja szablonu, a także wygenerowany numer faktury oraz stawka podatku, w celu zachowania zgodności
w przypadku późniejszej generacji.

VI. Warunki korzystania z serwisu

1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie DORYWCZA.PL jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji
w serwisie w sposób określony niniejszym regulaminem.

2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

3. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:

- przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

- przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

- używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

- poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników

- stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,

- nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

VII. Rejestracja w serwisie

1. Rejestracja w serwisie DORYWCZA.PL jest i zawsze będzie darmowa.

2. Rejestracja jest możliwa tylko na dwa (z trzech) typów kont dostępnych w systemie. Rozróżnienie między rejestracją jako pracodawca i pracownik jest uzyskiwane przez graficzną prezentację formularza. Natomiast dane podawane w formularzu są identyczne dla obu typów kont, jednak system musi wiedzieć, na który typ konta dany użytkownik się rejestruje.

3. Udana rejestracja powoduje utworzenie w systemie użytkownika o podanych danych oraz powiązanego konta o wybranym typie. Ponadto dla użytkownika generowany jest unikalny kod aktywacyjny, a następnie na podany adres email zostaje wysłany email zawierający odnośnik pozwalający aktywować użytkownika

4. Poprzez rejestrację w serwisie DORYWCZA.PL jego Użytkownik wyraża zgodę na:

- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie
i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,

- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie
i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis w celach marketingowych
i statystycznych,

- przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego,
w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis

- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie
i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań
i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,

5. Poprzez rejestrację w serwisie DORYWCZA.PL Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania
z serwisu i Polityką Ochrony Prywatności. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Serwis podejmuje wszystkie wymagane prawem działania techniczne oraz organizacyjne
w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

2. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych w określonym zakresie zdefiniowanym w profilu użytkownika

3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem serwisu drogą mailową, wysyłając zapytania i prośby na adres kontakt@dorywcza.pl.

4. Każdy Użytkownik, kontaktując się uprzednio z Administratorem serwisu, może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych
z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w dalszej części regulaminu.

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż realizacja Zleceń .

IX. Wystawienie oceny

1. Po zakończeniu oferty pracodawca i zatrudnieni pracownicy mogą wystawić sobie ocenę. Będzie o tym przypominać wiadomość wysłana przez system zaraz po zakończeniu prac
w ramach oferty.

2. W ramach danej oferty pracodawca może wystawić tylko jedną ocenę pracownikowi, pracownik może wystawić też tylko jedną ocenę pracodawcy. Raz wystawiona ocena nie podlega edycji.

X. Rezygnacja z usług i usunięcie konta użytkownika

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić Administratorowi za pomocą maila, wolę usunięcia konta z Serwisu. Administrator, po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia, blokuje takie konto a następnie je usuwa, co jest równoznaczne z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie.

1.1 Użytkownik wnoszący o usunięcie Konta, który posiada aktywne Zlecenia bądź złożył Oferty przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie jego Konta nastąpi w momencie zamknięcia odpowiednich Zleceń a do tego czasu konto będzie zablokowane – co będzie widoczne na Opisach Zleceń.

2. Serwis DORYWCZA.PL może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:

- cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,

- działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

- Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.

2.1 W przypadkach mniejszej wagi serwis może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.

3. Serwis DORYWCZA.PL powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia
z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.

3.1 Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu DORYWCZA.PL od takiej decyzji nie przysługuje.

XI. Prawa i odpowiedzialność serwisu

1. Serwis DORYWCZA.PL nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem lub Użytkownikami serwisu.

2. Serwis nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Oferenta usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników
i Ogłoszeniodawców.

3. DORYWCZA.PL nie ma możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi. Tym samym nie odpowiada za działania Oferentów, w szczególności za jakość Wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników.
W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.

5. Użytkownikom serwisu DORYWCZA.PL nie przysługują roszczenia z tytułu przerw
w działaniu serwisu.

6. Serwis DORYWCZA.PL nie odpowiada za błędy w Opisie ogłoszenia, czy też nierzetelne informacje na jej temat.

7. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Oferty lub Konta Użytkowników.

XII. Przepisy końcowe

1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie organizator powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej
w życie.

2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w serwisie przy logowaniu lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.

4. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu innym osobom bez zgody administratorów serwisu.

5. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu DORYWCZA.PL lub uzyskiwania dostępu do niego.

6. Właścicielem serwisu Dorywcza.pl jest:
UPRATE SP. Z O. O. z siedzibą w miejscowości Kąty Goździejewskie I nr.3
05-311
Dębe Wielkie
NIP: 8222343561
REGON:146249692
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000429887
Tel: 537 722 888
E-mail: kontakt@dorywcza.pl